Almanach:Prawo Autorskie

Z Almanach

Zamieszczanie całych publikacji lub większych fragmentów[edytuj]

Poniżej znajduje się fragment dotyczący ustawy o Prawie Autorskim w Polsce. Wynika z niego jasno, iż wszelkie publikacje w 70 lat od ich wydania lub śmierci autora stają się dobrem publicznym (tzw. Public Domain) i można je kopiować, powielać, sprzedawać. Należy jednak pamiętać, że prawa do autorstwa nigdy nie wygasają i takie dzieło musi być zawsze podpisane w sposób jednoznacznie określający jego twórców.

Prawo autorskie dotyczy regionu, w którym się przebywa a nie w którym miała miejsce publikacja dzieła. Tak wiec wpisując dane do Almanachu np. w USA obowiązuje Ci inne prawo niż cytowane poniżej (w USA wszystkie publikacje przed 1923r. są uznawane ze dobro publiczne)

Prawo autorskie[edytuj]

Rozdział 4

Czas trwania autorskich praw majątkowych

Art. 36. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:

  1. od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych,
  2. w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość,
  3. w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca - od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony - od daty jego ustalenia,
  4. w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, operatora obrazu, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.

Art. 37. Jeżeli bieg terminu wygaśnięcia autorskich praw majątkowych rozpoczyna się od rozpowszechnienia utworu, a utwór rozpowszechniono w częściach, odcinkach, fragmentach lub wkładkach, bieg terminu liczy się oddzielnie od daty rozpowszechnienia każdej z wymienionych części.

Art. 39. Czas trwania autorskich praw majątkowych liczy się w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg terminów określonych w Art. 36 i Art. 37.

Art. 40.

  1. Producenci lub wydawcy egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, których czas ochrony autorskich praw majątkowych upłynął, są obowiązani do przekazywania, na rzecz Funduszu, o którym mowa w Art. 111, od 5% do 8% wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów. Dotyczy to wydań publikowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do egzemplarzy chronionych opracowań utworów, których czas ochrony autorskich praw majątkowych upłynął.
  3. Minister Kultury i Sztuki określa, w drodze rozporządzenia, wysokość procentu, o którym mowa w ust. 1.


Zamieszczanie ilustracji[edytuj]

O ile nie jest jasno określone iż dany obraz/ilustracja są w pełni dostępna do użytku publicznego należy się kierować kilkoma zasadami

  • Wszelkie reprodukcje dzieł będących dorobkiem kulturowym są wolne i mogą być powielane i reprodukowane (z zaznaczeniem autora oryginału) - czyli obrazki przedstawiające ikony, obrazy, freski etc. będące historycznymi dziełami sztuki mogą być kopiowane i umieszczane w Almanachu.
"Prawo Autorskie obejmuje ochroną każde dzieło noszące znamiona twórczości i nie ma znaczenia czy dzieło jest przez kogoś ocenione jako wybitne, czy ktoś inny uważa je za przeciętne.

Nie każda fotografia kwalifikuje się jednak do ochrony przez Prawo Autorskie. Reprodukcja grafiki czy obrazu może być doskonała i nie ma powodu aby nie dać satysfakcji wykonawcy przy jej publikacji, ale Prawo Autorskie chroni autora dzieła plastycznego, a nie fotografa który dokonał reprodukcji.

Uważa się powszechnie, że fotografia obiektu dwuwymiarowego jest reprodukcją i w większości przypadków tak jest, ale nie zawsze. Fotografik może przecież tak oświetlić i tak sfotografować obiekt płaski, że nie będzie już reprodukcją a nowym dziełem plastycznym. Z fotografiami rzeźb jest tak, że prawo do podpisu przy publikacji fotografii ma autor rzeźby i autor fotografii a Prawo Autorskie chroni twórczość każdego z nich osobno."

  • Sprawa się komplikuje w wypadku fotografii/ilustracji obiektów trójwymiarowych, wtedy niestety należy odszukać ilustracje nie objęte prawami autorskimi (najprościej na stronach instytucji państwowych, muzeów - choć to oczywiście NIE jest reguła) lub poprosić o zgodę autora zdjęcia.